Accueil » Security

DÚclaration sur la SÚcuritÚ


 áCEáSITEáUTILISEáUNáNIVEAUáDEáSECURITEáELEVE
 á
 áNousávoulonsáqueátoutásoitásécurisé
 á
 áLaásécuritéáInternetáestáleáfacteuráleáplusáimportantápouránous.áNousáutilisonsálaámeilleureáqualitéáenámatièreádeásécuritéáafinád'offrirásansárisqueálaáréservationáenáligne.á
 áChaqueáserviceádeá//www.barcelonapoint.com/áestápenséápourávotreásécurité.á
 áNousáneácollectonsáaucuneáinformationápersonnelleáàámoinsáqueávousáneásouhaitiezáfaireáuneáréservationáetánousárassemblonsáseulementál'informationápersonnelleá
 áquiáestásécuriséeáparáunácertificatávalideáSSLáetácryptéeáparáunámotádeápasseásecretádeáprotectionáPGPá2048n.
 á
 áNotreáGarantie
 á
 áNousáavonsáinvestiádansálesáSSLáetáPGPáafinádeávousáoffrirálaágarantieádeánotreácompagnieáqueávotreáinformationáestásécurisée.á
 áEnáoutreásachezáqueánousáneávendons,áneátransmettonsáouáneápartageonsáJAMAISálesáinformationsádeánosáclientsáavecád'autreácorrespondant,ápersonneáouácompagnie.
 á
 áQueásontálesáSSLá(SecureáSocketsáLayeráouácoucheádeásocketsásécurisée)áetáPGPá(PrettyáGoodáPrivacyáouáprogrammeágarantáduáprivé)
 á
 áLeáSSLáestáuneánormeáindustrielleáquiáaccomplitáceáquiásuitáafinád'assureráqueál'informationáqueávousásoumettezáàánotreásiteáarriveácommeáiláleáfaut:
 á
 áSSLápermetáàáunáutilisateurádeáconfirmerál'identitéád'unáserveur.áSiávousádoubleácliquezásurá"l'icôneácadenas"ádeávotreánavigateuráInternetá
 ávousápouvezáconsulteráleádétailádeánotreácertificat.áDansáleáfichierá"Détails"ácliquezásurá"sujet"ádansáleáchampádeátexteáblancáenáhautádeálaápage.á
 áDansáleáchampádeátexteáblancáenádessousávousáverrezálesádétailsáduácertificat.áApparaîtrontáceuxádeánotreácompagnie:
 á
 áPerfectáSunáTraveláS.L.
 áB6401197
 áC/áBerliná74,áEntloá3
 áBarcelonaá08029á-áEspaña
 á
 áSSLápermetáàáunáserveurádeáconfirmerál'identitéád'unáutilisateur.áNousámaintenonsádesácopiesádeásauvegardeádeánotreálogáSSLápouráprévenirádesáfraudes.á
 áAucuneáinformationáouádonnéeápersonnelleán'estásauvegardée.áLesádossiersádeálogsácontiennentáleámomentáetálieuáoùál'informationáestáarrivée.á
 áUneáconnexionáSSLácryptéeáestál'assuranceáqueátouteáinformationáenvoyéeáentreáunáclientáetáunáserveurásoitácryptéeáparáleálogicielád'envoiá
 áetádéchiffréeáparáleálogicieládeáréception,áceáquiáentraineáunádegréáélevéádeáconfidentialité.áLaáconfidentialitéáestáimportanteápourálesádeuxápartiesá
 ápourán'importeáquelleátransactionáprivée.áEnáoutre,átoutesálesádonnéesáenvoyéesáavecáuneáconnexionáSSLácryptéeásontáprotégéesáparáunámécanismeá
 áquiádétecteálesáaltérationsá--ác'est-à-dire,ápourádétermineráautomatiquementásiálesádonnéesáontáétéámodifiéesádurantáleátransit.á
 áPouráplusád'informationsásuráSSLáveuillezáconsulterálaápageádeál'inventeur:áhttps://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
 á
 áLeáPGPáestáuneáformeádeácryptageá10áfoisáplusápuissantesáqueáleáSSL.áIláestáemployéápourálaátransmissionád'emailáetádeástockageádeádonnéesásensibles.á
 áLeáPGPáemploieáunásystèmeádeácryptageáqueániálaáCIA,áleáFBIáouáInterpolápeutáouvrir.áNousáneástockonsáaucuneáinformationádeápaiementásuránotreáserveur.á
 áEnáoutreátoutesálesáinformationsádeápaiementádeánotreácompagnieásontácryptéesáavecáleáPGPáetáuneá"phraseápass"ásecrèteáseulementáconnuádeánosádirecteurs.á
 áAuátermeáduápaiementátouteál'informationáchiffréeáestádétruite.
 á
 áPouráplusád'informationsásuráPGPáveuillezáconsulteráleásiteácorporate:https://www.pgp.com/áouáleácréateuráduáPGPáPhiláZimmermaná
 á//www.philzimmermann.com
 á
 áDifférentesáalternativesád'effectueráunápaiement
 á
 áSiávousásouhaitezáeffectueráunápaiementámaisáneásouhaitezápasásoumettreávosádonnéesápersonnellesásuráInternet,ávousápouvezáfinaliserávotreáréservationáparátéléphone
 áouánousáenvoyeráuneácopieáparáfaxádeávotreácarteádeácrédit.áLesápaiementsáparávirementábancaireásontáégalementáacceptés.